رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

مدیران شرکت

10/31/2020 7:53:26 PM - 10/31/2020 7:53:26 PM
|

سمت

اعضای مدیریت

مدیر عامل

عطاء تفضلی

مدیر اجرایی

منصور یحیی زاده

مدیر مالی

مجید محمودی

سرپرست بازرگانی

وحید افشارفر

مدیر منابع انسانی

کمال رستمعلی

مدیر کنترل کیفیت

محمد تقی کاظمی

مدیر تولید

فرهاد شعبانی

مدیر واحد فومیزه

کامران حدادیان