رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است
عطاء تفضلی
مدیر عامل

منصور یحیی زاده
مدیر اجرایی

مجید محمودی
مدیر مالی

وحید افشارفر
سرپرست بازرگانی

کمال رستمعلی
مدیر منابع انسانی

محمد تقی کاظمی
مدیر کنترل کیفیت

فرهاد شعبانی
مدیر تولید

کامران حدادیان
مدیر واحد فومیزه