رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است
حامد بریمانی
قائم مقام مدیر عامل

منصور یحیی زاده
مدیر اجرایی

مجید محمودی
مدیر مالی

سرپرست بازرگانی

کمال رستمعلی
مدیر منابع انسانی

محمد تقی کاظمی
مدیر کنترل کیفیت

فرهاد شعبانی
مدیر تولید

کامران حدادیان
مدیر واحد فومیزه

رضا ماشینی
مدیر حراست

پژمان حسن زاده
مدیر برنامه ریزی