رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است
منصور یحیی زاده
مدیر اجرایی

حسن خراسانیان
مدیر حراست

محمد تقی کاظمی
مدیر کنترل کیفیت

حسن فریدی
مدیر واحد فومیزه

پژمان حسن زاده
مدیر برنامه ریزی

محمد شکری
مدیر حسابرسی داخلی