رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اعضا هیئت مدیره

مجید محمودی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف

محمد امیری مقدم
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

بهزاد کلهر
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

حامد بریمانی
عضو هیات مدیره (موظف)

شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه