رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اعضا هیئت مدیره

عطاء تفضلی
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت صنایع کاغذ سازی بیستون تامین

بهزاد کلهر
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

حامد بریمانی
عضو هیات مدیره (موظف)

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

محمد امیری مقدم
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین