رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

اعضا هیئت مدیره

علی اسفندیاری
رییس هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت محصولات کاغذی لطیف

عطاء تفضلی
نایب رییس هیات مدیره (موظف)

شرکت صنایع کاغذ سازی بیستون تامین

بهزاد کلهر
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

حامد بریمانی
عضو هیات مدیره (موظف)

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

محمد امیری مقدم
عضو هیات مدیره (غیر موظف)

گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین