رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

مدیر عامل محترم هلدینگ سلولزی از شرکت صنایع چوب خزر بازدید کرد

11/2/2020 11:58:50 AM - 11/2/2020 11:58:50 AM
|
|

مدیر عامل محترم هلدینگ سلولزی از شرکت صنایع چوب خزر بازدید کرد

مدیر عامل محترم هلدینگ سلولزی جناب آقای مهندس جمشیدی به همراه هیات همراه واعضای هیات مدیره از بخشهای مختلف کارخانه (خط تولید،آزمایشگاه،انبار)وسایر قسمتهای این کارخانه بازدید بعمل آورد.