رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

جناب آقای تفضلی به عنوان مدیرعامل به شرکت صنایع چوب خزر معرفی گردید.

11/2/2020 4:17:10 PM - 11/2/2020 4:17:10 PM
|
|

جناب آقای تفضلی به عنوان مدیرعامل به شرکت صنایع چوب خزر معرفی گردید.

جناب آقای مهندس محمد جمشیدی مدیرعامل هلدینگ سلولزی درتاریخ 1399/04/02 آقای عطاء تفضلی را بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع چوب خزر کاسپین منصوب و در تاریخ 1399/04/04 به این شرکت معرفی کرد.

جناب آقای عطاء تفضلی دانش آموخته مقطع کارشناسی شیمی،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دانشجوی دکترای بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات میباشد که پیش از این در سمت های مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت ذوب و احیاء قشم و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی بندرعباس، معاون بازرگانی شرکت کالسیمین و رئیس هیئت مدیره شرکت زنگان و سایر مسئولیتها در شرکتهای تولیدی را درکارنامه مدیریتی خود دارا میباشد.