رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

افتخاری دیگر کسب رتبه عالی در آخرین عملکرد مجموعه خزر کاسپین در گروه شرکتهای شستا

3/28/2021 12:00:00 AM - 3/28/2021 12:00:00 AM
|
|

در آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی گروه شرکت های شستا (گزارش 9 ماهه) شرکت خزر کاسپین با کسب امتیاز 99  از 100 حائز رتبه عالی گردید.

روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین