رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره از شرکت چوب خزر کاسپین

3/3/2021 12:00:00 AM - 3/3/2021 12:00:00 AM
|
|

بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل محترم از شرکت چوب خزر کاسپین واحد بابلسر

                                              روابط عمومی شرکت صنایع چوب خزر کاسپین