رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

بازدید رئیس هیئت مدیره هلدینگ سلولزی از شرکت چوب خزر کاسپین

2/14/2021 12:00:00 AM - 2/14/2021 12:00:00 AM
|
|

بازدید دکتر میراشرفی رئیس هیئت مدیره هلدینگ سلولزی از شرکت چوب خزر کاسپین