رونق تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی امکان پذیر است

آزمایش تست کرونا از کلیه همکاران محترم

2/15/2021 5:54:54 PM - 2/15/2021 5:54:54 PM
|
|

آزمایش تست کرونا از کلیه همکاران محترم

شرکت چوب خزر کاسپین، در پی مصوبه کمیته پیش گیری از شیوع کرونا در راستای تکمیل اقدامات پیشگیرانه قبلی در روز دوشنبه  1399/11/27، با استقرار تیم مجهز از شبکه بهداشت شهرستان آمل، از کلیه همکاران محترم شرکت آزمایش تست کرونا به عمل آمد.
گفتنی است از ابتدا شیوع کرونا در کشور، شرکت با آموزشها، مراقبتها و سایر تمهیدات اهتمام جدی در مقابله با این ویروس منحوس به عمل آورده است.

روابط عمومی شرکت چوب خزر کاسپین