ساختار مدیریتی 

ساختار مدیریتی 

معاونت اجرائی: اقای منصور یحیی زاده
مدیرمالی: اقای مجید محمودی
مدیر تولید: اقای فرهاد شعبانی
مدیر کنترل و کیفیت: اقای محمدتقی کاظمی
 

کلیدواژه خود را وارد کنید