شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری وتعمیرات معرفی گردید

صنایع چوب خزر کاسپین

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به عنوان اولین شرکت سلولزی در ایران در سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری وتعمیرات معرفی گردید


شرکت چوب خزرکاسپین باتلاش کلیه پرسنل تیم تعالی خود وباشرکت در سومین دوره جایزه ملی تعالی ایران به عنوان اولین شرکت سلوزی در ایران موفق به دریافت تقدیر نامه 2ستاره ونیز به عنوان اولینشرکت سلولوزی در ایران موفق به دریافت تقدیرنامه درسطحی بالاتر از سطح ارائه اظارنامه در ایران معرفی گردیده است که این انتخارجز درسایه مشارکت وهمکاری تمامی پرسنل وحمایت مدیران حاصل نمیگردد..

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید