تقدیرفرماندار محترم آمل و مدیر امور توزیع نیروی برق آمل از مدیریت شرکت چوب خزر

صنایع چوب خزر کاسپین

تقدیرفرماندار محترم آمل و مدیر امور توزیع نیروی برق آمل از مدیریت شرکت چوب خزر

تقدیرفرماندار محترم آمل و مدیر امور توزیع نیروی برق آمل از مدیریت شرکت چوب خزر

تقدیرفرماندار محترم آمل و مدیر امور توزیع نیروی برق آمل از مدیریت شرکت چوب خزر
مدیر امور توزیع نیروی برق آمل به همراه معاون استاندار و فرماندار شهرستان آمل از شرکت چوب خزر بابت کاهش پیک مصرف برق از مدیریت و پرسنل شرکت با لوح سپاس قدر دانی فرمودند.
شایان ذکر است سرپرست برق شرکت چوب خزر جناب آقای مهندس اخلاقی نقش اساسی و سازنده ای در روند کاهش مصرف برق داشته که از طرف مدیریت و پرسنل شرکت چوب خزر از ایشان تقدیر و تشکر بعمل می آید.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید