لوح تقدیر

صنایع چوب خزر کاسپین

لوح تقدیر

لوح تقدیر تقدیمی به جناب آقای دکتر فتاحی مدیریت عامل شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
کسب عنوان برتر واحد نمونه کیفی استان مازندران

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید